Όροι Διαγωνισμού «Estée Lauder Giveaway» (10.6.2024-30.6.2024)

1. Διοργάνωση

Η εταιρεία υπό την επωνυμία «Εστέ Λώντερ Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Διανομής Καλλυντικών» και το διακριτικό τίτλο «Estee Lauder Hellas Α.Ε.» και εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθ. 48, Τ.Κ. 11528, με Α.Φ.Μ. 099877197 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως η «Εταιρεία» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία»), στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της Εταιρείας και των προϊόντων μάρκας «Estée Lauder», διοργανώνει, την παρούσα προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) αποκλειστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» και «Instagram» και συγκεκριμένα στους λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία υπό τον τίτλο «Estee Lauder», με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις τους οποίους ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.

Για την έγκυρη συμμετοχή των χρηστών στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να τηρούν νόμιμο λογαριασμό σε ένα κατ’ ελάχιστο μέσο κοινωνικής δικτύωσης εκ των δύο (Facebook ή/και Instagram), να επιλέξουν το διαφημιστικό μήνυμα ή/και ανάρτηση ή/και story που θα προβάλει το Διαγωνισμό, να επιλέξουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και μετά την ανακατεύθυνση τους στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής, να καταχωρήσουν τα ζητούμενα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο), προκειμένου να καταχωρηθεί έγκυρα η συμμετοχή τους. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους με την συναίνεση των ασκούντων την γονική τους μέριμνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 10 κάτωθι, είναι ικανοί για δικαιοπραξία ή περιορισμένα ικανοί με την έγκριση των νομίμων εκπροσώπων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 10 κάτωθι, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, και πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με το Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο χρήστης θα συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως στην κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) νικητών η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10.7.2024, ώρα 13:00.

Οι συμμετοχές δεν πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή/και το περιεχόμενο τους να μην είναι προσβλητικό της τιμής και της αξιοπρέπειας, συκοφαντικό, πορνογραφικό, υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, να μην προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να μην δημιουργεί/υπονοεί διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, να μην θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των ίδιων των συμμετεχόντων ή τρίτων, να μην είναι σπαμ (spam), διαφήμιση ή άλλη εμπορική πρακτική και γενικά να μην αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

2. Έναρξη - Λήξη

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 17.6.2024, ώρα 14:00 και θα ολοκληρωθεί την 30.6.2024, 23:59 ώρα Ελλάδας. Κάθε χρήστης δικαιούται να κερδίσει μόνο ένα δώρο. Ως έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τους παρ;enόντες Όρους και Προϋποθέσεις και εντός των χρονικών ορίων της παρούσας παραγράφου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

3. Κλήρωση

Τη 10.7.2024, ημέρα Τετάρτη στην έδρα της Εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση από το Νομικό Τμήμα της Εταιρείας για την ανάδειξη των τριών (3) νικητών καθώς και τριών (3) επιλαχόντων νικητών με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Συνολικά τρεις (3) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) ANR Synchronized Multi-Recovery Complex, 50ml, μία (1) Revitalizing Supreme+ Youth Power Crème, 30ml και μία (1) Sumptuous Rebel Mascara, 8ml ο καθένας.

4. Ενημέρωση Νικητή

Μετά την ολοκλήρωση της Κλήρωσης και εντός διαστήματος τριών (3) ημερών, oι 3 νικητές θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της Κλήρωσης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας, https://www.esteelauder.gr/winners. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία μετά από εύλογο αριθμό προσπαθειών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δεν εντοπιστεί ο νικητής, καθώς και σε περίπτωση που δεν είναι ακριβή τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία έχει δηλώσει.

5. Παράδοση Δώρων

Η παράδοση των Δώρων πραγματοποιείται προσωπικά στους νικητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και την ταυτοποίηση των στοιχείων τους όπου επιθυμούν εντός Ελλάδος. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, έκαστος νικητής δύναται σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νόμιμα τρίτα πρόσωπα για την παραλαβή του Δώρου. Η σχετική εγγραφή εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από τη Διοργανώτρια Εταιρεία (ήτοι έκαστη εξουσιοδότηση να φέρει γνήσιο υπογραφής είτε ψηφιακά είτε όχι) και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου. Eιδικά για τους ανηλίκους, η Διοργανώτρια θα ζητήσει κατά την κρίση της όποιο νομιμοποιητικό έγγραφο κρίνει, ρητά περιλαμβανομένης της εγγράφου συναινέσεως των ασκούντων την γονική μέριμνα. Αν κάποιος νικητής ενώ έχει ειδοποιηθεί εντός δύο ημερών, δεν επικοινωνήσει με την Εταιρία, αρνηθεί το Δώρο του, ή δεν ευρεθεί για την παραλαβή του και δεν μεριμνήσει ο ίδιος για την παραλαβή τότε η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή.

Τα Δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο πλαίσιο της Κλήρωσης, είναι ορισμένα ως ανωτέρω στο άρθρο 4 και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα. Επίσης, τα Δώρα είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτήν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Κλήρωσης, της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει, να υφίσταται.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή των Δώρων σε οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με αυτά που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι νικητές.

Μετά την εκπνοή της της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών.

6. Ακύρωση Συμμετοχής:

Ο/οι νικητής/ές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί/ούν αν υπάρξει έστω και ένας από τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του/τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε/αν είναι ψευδές

(γ) σε περίπτωση που τα στοιχεία του/τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα, προβάλλουν ανταγωνιστικά προϊόντα ή συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.

(δ) Υποβολή συμμετοχής από τρίτο. Έκαστος συμμετέχων συμμετέχει προσωπικά και για λογαριασμό του ιδίου. Ο συμμετέχων θα πρέπει να συμμετάσχει με τα δικά του στοιχεία και τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ή/και το Instagram.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής εφ’ όσον ο νικητής δεν έχει συμμετάσχει στον Διαγωνισμό με τα αληθή προσωπικά του στοιχεία ή με τον δικό του λογαριασμό.

Ως έγκυρη, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

α. έχει υποβληθεί εντός της διάρκειας ισχύος του Διαγωνισμού και β. είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα αληθή προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντος.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να κηρύξει ως άκυρη την συμμετοχή, οποτεδήποτε κριθεί η μη πληρότητα των ανωτέρω όρων, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή.

7. Συμμετοχή του Χρήστη σε Διαφημιστική Προβολή

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους και στους λογαριασμούς που διατηρεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά: Facebook, Instagram, TikTok κ.α.), σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του, δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Διοργανώτρια Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση των σχετικών Δώρων, ή να το ανακαλέσει. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλο ίσης ή διαφορετικής αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια.

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Όλοι οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την αποδοχή των όρων συναινούν στην μελλοντική διαφημιστική χρήση αυτών των στοιχείων από τη Διοργανώτρια Εταιρία.

8. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοσητων Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται.

9. Έγκυρη συμμετοχή

Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό προσώπου ανηλίκου άνω των 15 ετών ή περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότητας απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού εκ μέρους των ασκούντων την γονική μέριμνα γονέων ή των νόμιμων αντιπροσώπων του, τόσο για την συμμετοχή όσο και για την παραλαβή του Δώρου, οι οποίοι, σε περίπτωση νίκης, είναι και οι μόνοι που θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο του με την επίδειξη των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε αυτή θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό.

Έγκυρη θεωρείται μία συμμετοχή κατά την οποία το πρόσωπο έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα αληθή προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα (Όνομα, Επώνυμο, Email και τηλέφωνο) και έχει αποδεχτεί να λαμβάνει επικοινωνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου του.

10. Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων

Έκαστος χρήστης για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να αποδεχθεί κάνοντας «τικ» μέσω των αντίστοιχων δύο (2) σημείων (checkbox) που περιλαμβάνονται στη φόρμα, το κείμενο: «Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό και συμφωνώ με την επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων από την Διοργανώτρια Εταιρεία για την συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό,την Κλήρωση και τη διενέργεια επικοινωνίας από αυτήν (εφόσον ανακηρυχθώ νικητής) και για την αποστολή του δώρου» ή εναλλακτικά «Αποδέχομαι τους όρους».

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας:https://www.esteelauder.gr/contest.

11. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Ειδικότερα η Διοργανώτρια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας επικοινωνεί το Διαγωνισμό, έχει την ευθύνη της πιστοποίησης της εγκυρότητας των συμμετοχών βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, διεξάγει το Διαγωνισμό με διαφανή τρόπο, ανακοινώνει τους τους νικητές, λαμβάνει τα στοιχεία των νικητών.

Στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού συλλέγονται και επεξεργάζονται εκτός του δημόσιου προφίλ των συμμετεχόντων, τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχουν οι συμμετέχοντες, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εφόσον είναι νικητές. Προκειμένου ν’ αποσταλεί το δώρο στους νικητές θα ζητηθούν επιπλέον ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κι ενδεχομένως τηλέφωνο.

Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο η Διοργανώτρια Εταιρεία. Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η υποχρέωση της Υπευθύνου Επεξεργασίας (Διοργανώτριας Εταιρείας) προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

Διαβίβαση των δεδομένων εκτός ΕΟΧ δεν λαμβάνει χώρα από την Διοργανώτρια Εταιρεία, παρά μόνο από το Facebook ή/και και το Instagram στο πλαίσιο τις αποθήκευσης των δεδομένων στο λογαριασμό μέσω του οποίου διενεργείται ο Διαγωνισμός, για τις οποίες το Facebook ή/και το Instagramεφαρμόζει τους μηχανισμούς που αναφέρει στην πολιτική δεδομένων του την οποία οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχθεί με την ενεργοποίηση τoυ λογαριασμού τους στο Facebook ή/και το Instagram Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων τηρούνται και επεξεργάζονται από τη Εταιρεία, μέσω των ειδικά εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ή/και συνεργατών της που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (π.χ. διαφημιστικές εταιρείες), στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας ή/και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τυχόν απορρέουσες εκ του νόμου υποχρεώσεις της ή/και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντα με τις οικείες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα,
β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
ε. αντίταξη στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
στ. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν. Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (www.dpa.gr) Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με: την Διοργανώτρια Εταιρεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου CustomerService@gr.esteelauder.com υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, ή/και αναφέροντας σε κάθε περίπτωση στοιχεία για τον διαγωνισμό (τίτλο, ιστοσελίδα, προϊόν, κοκ.)

Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες επιθυμούν να ρωτήσουν κάτι σχετικό με την διοργάνωση του διαγωνισμού μπορούν ν’ απευθυνθούν στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας CustomerService@gr.esteelauder.com

Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και η επεξεργασία τους, βασιζόμενη στην υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας να εκπληρώσει τους όρους του Διαγωνισμού, αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ενώ η παροχή των επιπλέον δεδομένων επικοινωνίας των νικητών, αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας Εταιρείας ως προς την αποστολή και παράδοση των Δώρων. Επομένως, εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, δεν δύνανται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό και εάν οι Νικητές δεν επιθυμούν να παράσχουν τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας, δε θα δύνανται να παραλάβουν το Δώρο τους.

Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική Απορρήτου του Διοργανωτή σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση: https://www.esteelauder.gr/privacy-policy.

12. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν ατελώς στη Διοργανώτρια Εταιρεία απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και λοιπόν πνευματικών έργων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Κλήρωσης και της συμμετοχής τους σε αυτήν, δηλώνουν δε ότι ο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό από τη Διοργανώτρια Εταιρεία δεν συνιστά προσβολή αυτού.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν άλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγουμένη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

13. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή κάποιου όρου του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στην Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία θα καταβάλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επίλυσης της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, η διαφορά θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια και εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το ελληνικό.

 

Top